Regulamin Rekolekcji w Myczkowcach

 1. Organizatorem rekolekcji jest Parafia Najświętszego Salwatora w Krakowie.
 2. Organizator powołuję wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo-wychowawczą.
 3. Zgłaszający się na rekolekcje zobowiązany jest:
  - złożyć wypełnioną przez rodziców/prawnych opiekunów Kartę Uczestnictwa,
  - wnieść stosowne opłaty (zaliczkę przy złożeniu karty, całość do dnia przyjazdu na rekolekcje).
 4. Zwrot zaliczki i rezygnacja z wyjazdu możliwa jest tylko do 1 czerwca 2018r.
 5. Zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu są wszyscy uczestnicy rekolekcji
  i ich rodzice/prawni opiekunowie oraz kadra opiekuńczo-wychowawcza.
 6. Osoby przybywające do ośrodka przyjmowane są na podstawie skierowania (karty uczestnictwa) przez Parafię p.w. Najświętszego Salwatora w Krakowie.
 7. Każdy uczestnik przebywając na terenie Ośrodka, a w szczególności na Sali gimnastycznej, placu zabaw, boisku winien obowiązkowo znajdować się pod opieką wychowawców.
 8. W przypadku skrócenia pobytu Organizator nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni rekolekcji. W takiej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt itp.) nie złożone do depozytu.
 10. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
 11. Osoby zakłócające spokój innym uczestnikom rekolekcji, będą zmuszone opuścić teren ośrodka bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora rekolekcji oraz Kierownika Wypoczynku.