Regulamin Ośrodka Rekolekcyjnego w CHŁAPOWIE

  1. Zasady ogólne

Ośrodek jest obiektem dostępnym tylko dla osób biorących udział w rekolekcjach korzystających z zakwaterowania w pokojach.

Na terenie ośrodka mogą przebywać tylko osoby biorące udział w rekolekcjach.

Uczestnikowi rekolekcji nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wychowawcy.

Osoby zakłócające spokój innym uczestnikom rekolekcji, będą zmuszone opuścić teren ośrodka bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.

 

  1. Zakwaterowanie i BHP

Osoby przybywające do ośrodka przyjmowane są na podstawie skierowania (karty uczestnictwa) przez Parafię p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Batorskiej.

Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia i urządzeń znajdujących się w Ośrodku powstałe
z winy uczestnika, pobiera się równowartość kosztu naprawy lub zakupu po aktualnie obowiązujących cenach. Należność należy uregulować u Księdza moderatora prowadzącego rekolekcje do dnia wyjazdu.

Przebywający na terenie Ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ.,
a w szczególności zabrania się:
- biegania po korytarzach i skakania ze schodów,
- rozpalania ogniska na terenie Ośrodka poza miejscem do tego przeznaczonym,
- używania i posługiwania się jakimikolwiek ostrymi narzędziami lub materiałami wybuchowymi itp.

 

  1. Czystość

Zanim uczestnik opuści Ośrodek, jest zobowiązany zostawić go w takim stanie w jakim go zastał, włączając się w końcowe sprzątanie.

Każdy przebywający w Ośrodku winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca zakwaterowania, a w szczególności składować śmieci w miejscu do tego przeznaczonym.

 

  1. Wyposażenie

Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu Ośrodka, zmiany ich położenia w obrębie pomieszczeń wewnętrznych oraz przenoszenia mebli z Ośrodka na zewnątrz.

Łóżka i materace znajdujące się na wyposażeniu Ośrodka przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego. Zabrania się wynoszenia ich na zewnątrz.

Każdy uczestnik przebywając na terenie Ośrodka, a w szczególności na Sali gimnastycznej, placu zabaw, boisku winien obowiązkowo znajdować się pod opieką wychowawców.

 

  1. Inne

Wszelkie usterki oraz awarie prosimy zgłaszać u Księdza Moderatora.

Osoby, które nie zastosują się do powyższego Regulaminu, będą zmuszone opuścić teren ośrodka na koszt rodziców/prawnych opiekunów. Uczestnik powinien być przez nich zabrany z rekolekcji w ciągu 24 godzin.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora rekolekcji oraz Kierownika Wypoczynku.