Regulamin kąpieli wodnych i słonecznych

 1. Kąpiel może odbywać się tylko w wytyczonym i zabezpieczonym obszarze wody.
 2. Miejsce kąpieli powinno być każdego dnia zbadane (zgruntowane) i ściśle wytyczone linkami lub tyczkami.
 3. Dno w miejscu przeznaczonym do kąpieli musi być równe i oczyszczone z wszelkich ostrych przedmiotów.
 4. Woda musi być czysta, brzeg osłonięty od wiatru.
 5. Głębokość wody wytyczonej do kąpieli powinna wynosić od 0,5m do 1,2 m.
 6. Woda w czasie kąpieli musi być dostatecznie ciepła, nie pozwala się na kąpiel w temperaturze wody poniżej 16 0C.
 7. Najlepszą porą na kąpiel są godziny od 10 do 12 w dni upalne od 17 do 19.
 8. Miejsca kąpieli i grupy kąpiących się obozowiczów powinny być izolowane od innych osób nie będących członkami obozu.
 9. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy, wychowawcy  i pielęgniarka obozowa.

10. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować do poleceń ratownika.

 1. Za ustalenie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są wychowawcy.
 2. W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotów głowy, a także innych dolegliwości należy natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym kierującego kąpielą.

13. Kąpiel może odbywać się wyłącznie w zorganizowanych grupach nie przekraczających 15 osób.

14. Wyznaczona grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej tylko na sygnał podany przez osobę kierującą kąpielą.

15. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody. Nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody ratownika i opiekuna.

16. W czasie kąpieli w wodzie musi być obecny opiekun (wychowawca) grupy. Grupa bez wychowawcy nie będzie dopuszczona do kąpieli.

17. Nie można pozwalać na kąpiel osobom rozgrzanym, zmęczonym, na czczo i nie wcześniej niż godzinę po posiłku.

18. Czas trwania kąpieli na początku turnusu

- 3 – 5 minut grupy młodsze

- 5 minut grupy starsze

- stopniowo przedłużać do 15 minut grupy najmłodsze, 20 minut grupy starsze.

19. Przed wejściem do wody i po wyjściu z wody obowiązuje zbiórka w szeregu na brzegu w celu sprawdzenia liczebności grupy. Grupa wyznaczona wchodzi do wody i wychodzi z niej tylko na sygnał podany przez ratownika.

20.Osoby spóźnione na zbiórkę nie będą wpuszczane do wody.

 1. Samodzielne wyjście z wody należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi.

22. Podczas kąpieli obowiązuje strój kąpielowy

23. W ciągu dnia grupy korzystają z kąpieli nie więcej niż dwa razy.

24. Ustala się następującą sygnalizację:

- 1 GWIZDEK – PRZEKROCZENIE REGULAMINU KĄPIELI

- 2 GWIZDKI – KONIEC KĄPIELI

- SERIA KRÓTKICH GWIZDKÓW  – „ALARM”

 1. 25.  Na sygnał ALARM wszyscy natychmiast wychodzą z wody.

26.Do kąpieli słonecznych należy przygotować uczestników kąpielami powietrznymi.

27. Podczas kąpieli słonecznych uczestnicy powinni mieć nakrycie głowy.

28.W czasie kąpieli musi być utrzymana karność w grupie.

Obowiązuje całkowity zakaz :

a) kąpieli w maskach do nurkowania,

b) kąpieli w łańcuszkach, kolczykach czy też zegarkach i pierścionkach,

c) wrzucania i wpychania do wody oraz skakania do wody,

d) zanurzania sie i nurkowania,

e) przekraczania stref przeznaczonych do kąpieli,

f) urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych żartów.

29.W przypadku zauważenia tonięcia należy natychmiast powiadomić ratownika

 1. Za nieprzestrzeganie obowiązującego regulaminu ustala sie następujące kary :

a) za pierwsze złamanie regulaminu kąpieli – zakaz kąpieli w ciągu całego dnia,

b) za drugie przewinienie – zakaz kąpieli w ciągu dwóch najbliższych dni,

c) za trzecie przewinienie – zakaz kąpieli do końca turnusu

31. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu.

Obowiązuje porządek, czystość, cisza i spokój.\