Regulamin Uczestnika Oazy Rekolekcyjnej w MYCZKOWCACH

 1. Uczestnik oazy rekolekcyjnej jest:
  1. życzliwy, uprzejmy, radosny;
  2. dyskretny i uczynny – chętnie pomaga innym, szczególnie młodszym i słabszym;
  3. koleżeński, kulturalny;
  4. punktualny, zaradny, aktywny.
 1. Uczestnik oazy szanuje wychowawców, osoby starsze oraz pozostałych uczestników oazy.
 1. Kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz korzystania
  z innych używek i środków psychoaktywnych.
 1. Zabrania się stosowania jakiejkolwiek przemocy wobec jakichkolwiek osób.
 1. Uczestnik ma prawo do:
  1. bezpieczeństwa w czasie trwania oazy rekolekcyjnej;
  2. zgłaszania wszelkich uwag i propozycji do kierownika oazy rekolekcyjnej w sprawie życia codziennego i organizacji zajęć programowych poprzez swojego wychowawcę, jeżeli dotyczą całej oazy. Jeśli zaś dotyczą grupy – bezpośrednio do wychowawcy;
  3. bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych o każdej porze dnia i nocy do swojego wychowawcy, opieki medycznej lub kierownika oazy rekolekcyjnej;
  4. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu oazowego przeznaczonego dla uczestników;
  5. aktywnego uczestnictwa w zajęciach własnej grupy;
  6. brania udziału we wszystkich punktach programu oraz aktywnego uczestnictwa we wszelkich organizowanych na oazie zajęciach;
  7. korzystania z telefonu w czasie do tego wyznaczonym.
 1. Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. przebywania na terenie szkoły i jego otoczenia pod opieka wychowawcy, nie wolno oddalać się poza teren bez opieki wychowawcy grupy!
  2. wykonywania poleceń wychowawcy i kierownika oazy rekolekcyjnej;
  3. przestrzeganiu planu dnia;
  4. przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminów;
  5. szanowania wszystkich pomieszczeń oraz sal i znajdujących się w nich mebli, sprzętu oraz innego wyposażenia;
  6. dbania o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach, sypialniach oraz w całym otoczeniu ośrodka, w którym odbywa się oaza;
  7. dbania o dobre imię oazy;
  8. przestrzegania zasad prawidłowego współżycia z innymi osobami, kultury słowa i zachowania, zgodnie z uznanymi zasadami wychowawczymi;
  9. zachowywania się w taki sposób, aby jego zachowanie nie powodowało jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia jakichkolwiek osób;
  10. poszanowania rzeczy własnych oraz innych uczestników;
  11. dostosowania się do zaleceń opieki medycznej.
 1. Uczestnik za swoje zachowanie i działalność może być nagrodzony i ukarany:
  1. za aktywność i wzorowe zachowanie przewiduje się następujące wyróżnienia i nagrody:
 • wyróżnienie przez wychowawcę przed grupą uczestników;
 • wyróżnienie przez kierownika oazy rekolekcyjnej;
 1. za rażące przewinienia i nieprzestrzegania regulaminów uczestnik może być ukarany:
 • upomnieniem i nagana przez opiekuna grupy;
 • upomnieniem i nagana przez kierownika oazy rekolekcyjnej;
 • przekazaniem informacji o zachowaniu rodzicom;
 • wydaleniem z oazy rekolekcyjnej.

 

8.   Osoby, które nie zastosują się do powyższego Regulaminu, będą zmuszone opuścić teren ośrodka na koszt rodziców/prawnych opiekunów. Uczestnik powinien być przez nich zabrany z rekolekcji w ciągu 24 godzin.

9.    Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora rekolekcji oraz Kierownika Wypoczynku.