Regulamin Wycieczki Autokarowej

 1. Należy zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie stosować się do zawartych w nich zapisów.
 2. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatorów wycieczki (kierownika i opiekunów wycieczki, przewodnika, kierowców).
 3. Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.
 4. W czasie podróży:
 • zajmujemy wyznaczone miejsca w autokarze,
 • nie przemieszczamy się i nie stoimy w autokarze,
 • nie otwieramy i nie wychylamy się przez okno jadącego pojazdu,
 • nie otwieramy drzwi, nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu pojazdu,
 • nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi,
 • nie hałasujemy.
 1. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania i stosowania zasad obowiązujących w zwiedzanych obiektach i miejscu noclegowym.
 2. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą przebywać.
 3. Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia opiekuna wycieczki.
 4. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie zgłaszamy opiekunowi lub kierownikowi wycieczki.
 5. Należy informować opiekunów o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki.

10. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy natychmiast informować opiekuna lub kierownika wycieczki.

 1. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad dobrego wychowania.
 2. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny.

13. W trakcie wycieczki zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu pod każdą jego postacią, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

14. Zachęcamy do dbałości o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z Regulaminem Rekolekcji w Myczkowcach. Mogą zostać również uruchomione inne działania, mające zapewnić porządek i bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wycieczki.

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora rekolekcji oraz Kierownika Wypoczynku.